GESKIEDENIS
MUUR VAN HERINNERING

Die Muur van Herinnering is opgerig as ‘n laaste eerbetoon aan alle kommersiële Landbouers en hul gesinslede wat sedert 31 Mei 1961 in die Republiek van Suid-Afrika vermoor is.

 Die nege klip strukture stel die nege Provinsies voor van die Republiek van Suid-Afrika waarop die name van die vermoorde Kommersiële landbouers aangebring word, sedert 31 Mei 1961

 Die Ysterklip simboliseer die verbintenis van die landbouer met die harde werklikheid van die natuur waaraan die boer elke dag blootgestel word. 

 Die drie suile stel die gesin (man, vrou en kind) voor. Die horisontale verbindings dui op ‘n hegte gesinsverband en onderlinge ondersteuning in goeie, sowel as moeilike tye.

 Die plasing asook houding van die beeld simboliseer dat die landbouer ten spyte van swaarkry en smart steeds positief die toekoms tegemoet stap

 Die Bybel in die een hand en die ander hand omhoog, wat krag en genade vra, dui op die afhanklikheid van die landbouer van GOD se Genade in die tye van smart asook in sy daaglikse bestaan.

 “GEE ONS KRAG VIR DIE TOEKOMS”

ONTHUL:       07/03/2002

 DEUR: Mr. JAPIE GROBLER 
( President AGRI S.A.)

OPGRIG:    HENNENMAN DISTRIK LANDBOU UNIE.

ARGITEK:  Mnr. FREEK du PLESSIS

BOUER:   LE ROUX BOUERS KLERKSDORP

BEELDHOUER:  Mnr. PHIL MINNAAR. (Pretoria)

VERFWERK:    MARBLE & GRANITE DESIGNS. (Hennenman)

TERREIN:  NAMPOPARK BOTHAVILLE. 

YSTERKLIP:  Mnr. THEO FERREIRA. (Hennenman)

                          www.muur.co.za

 JOS. 4 vers 6

 DIT MOET ONDER JULLE AS TEKEN DIEN WANNEER JULLE KINDERS VRA:
 “WAT BETEKEN HIERDIE KLIPPE VIR U?”
 

 

HISTORY
WALL OF REMEMBRANCE

The Wall of Remembrance was erected as a last honour to all the Commercial Farmers and their families who have been murdered since 31 May 1961 in the Republic of South Africa

 The nine stone structures represent the nine provinces on which the names of the commercial farmers who have been murdered since 31 May 1961 are inscribed.

 The use of Dolerite symbolizes the connection of the farmer with the harsh reality of nature to which the farmer is exposed every day.

 The three pillars represents a family (Husband, wife and child)

The horizontal links show a firm family tie and support during both good and difficult times.

 The positioning of the statue symbolises that agriculture, in spite of hardship and sorrow will always face the future positively.

 The Bible and raised arm asking for strength, signifies the farmers dependence on the mercy of GOD in times of sorrow as well as in their daily existence.

“EMPOWER US TO CONTINUE”

UNVEILED:       07/03/2002

BY : Mr. JAPIE GROBLER 
( President AGRI S.A.)

ERECTED :  HENNENMAN DISTRICT AGRICULTURE UNION.

ARCHITECT:  Mr. FREEK du PLESSIS

BUILDER:   LE ROUX BOUERS KLERKSDORP

SCULPTURE: Mr. PHIL MINNAAR. (Pretoria)

PAINT WORK: MARBLE & GRANITE DESIGNS. (Hennenman)

BUILDING SITE: NAMPOPARK BOTHAVILLE.

DOLRITE:  Mr. THEO FERREIRA. (Hennenman)

www.muur.co.za

JOS. 4 verse 6

THAT THIS MAY BE A SIGN AMONG YOU, THAT WHEN YOUR CHILDREN ASK 
THEIR FATHERS
IN TIME TO COME, SAYING: “WHAT MEAN YE BY THESE STONES?”

Kranslegging Nov 2000

 

 

Hennenman Boerevereniging
Muur van Herinnering

Posbus 2
Hennenman
9445